Thách thức trứng rơi không vỡ

Hoạt động được lấy cảm hứng từ Lễ hội Phục sinh

Chuyên đề STEM liên quan: D&T – Thiết kế và Công nghệ, Engineering – Kỹ thuật Đối tượng học: 11 – 14 tuổi — Trong hoạt động này, người học sẽ phải đối mặ với thử thách làm cách nào để bào về quả trửng rơi không vỡ? Để vượ qua thửu thách, người học […]